CRESUD SACIFYA
CRES BYMA

CRES
CRESUD SACIFYA BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CRES Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghiệp Chế biến
Công nghiệp: Hàng Nông sản/Chế biến
Cresud SA tham gia vào sản xuất các mặt hàng nông nghiệp cơ bản. Nó hoạt động thông qua các phân khúc Kinh doanh Nông nghiệp, Bất động sản Đô thị và Kinh doanh Đầu tư. Mảng Kinh doanh Nông nghiệp bao gồm chuyển đổi đất và bán đất; sản xuất nông nghiệp, các mảng khác như giết mổ và chế biến trong nhà máy lạnh thịt, và các hoạt động môi giới, và các chi phí của công ty liên quan đến kinh doanh nông nghiệp. Phân khúc Kinh doanh Đô thị và Đầu tư bao gồm Trung tâm Điều hành ở Argentina, bao gồm trung tâm mua sắm, văn phòng, bán hàng và phát triển, khách sạn, hoạt động quốc tế, hoạt động giải trí và hoạt động doanh nghiệp, và Trung tâm điều hành ở Israel, bao gồm bất động sản, siêu thị, viễn thông, bảo hiểm, các hoạt động kinh doanh đa dạng khác và các công ty mẹ. Công ty được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 1936 và có trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina.

Tin tức