DISTRIB GAS CUYANA

DGCU2 BYMA
DGCU2
DISTRIB GAS CUYANA BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DGCU2 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DISTRIB GAS CUYANA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DGCU2 là 15.936B ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu