HOLCIM (ARGENTINA)

HARG BYMA
HARG
HOLCIM (ARGENTINA) BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HARG

Tóm tắt tài chính của HOLCIM (ARGENTINA) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HARG là 57.056B ARS. Ngày thu nhập tiếp theo của HOLCIM (ARGENTINA) là 24 Tháng 5, ước tính là 4.64 ARS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu