HOME DEPOT INC

HDCBYMA
HDC
HOME DEPOT INCBYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HDC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HOME DEPOT INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HDC là 337.86B USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu