LEDESMA AGRICOLA

LEDE BYMA
LEDE
LEDESMA AGRICOLA BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LEDE báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của LEDESMA AGRICOLA

Tổng tài sản của LEDE cho Q1 21 cao hơn 48.67B, 29.99% so với Q3 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 32.12% trong Q1 21 thành 28.24B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu