GPO CONCESIONARIO

OEST BYMA
OEST
GPO CONCESIONARIO BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OEST nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GPO CONCESIONARIO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OEST là 11.76B ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu