PHOENIX GLOBAL RES
PGR BYMA

PGR
PHOENIX GLOBAL RES BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PGR financial statements

Tóm tắt tài chính của PHOENIX GLOBAL RES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PGR là 21.382B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền