INSTITUTO ROSENBUC

ROSE BYMA
ROSE
INSTITUTO ROSENBUC BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ROSE financial statements

Tóm tắt tài chính của INSTITUTO ROSENBUC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ROSE là 489.709M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền