INSTITUTO ROSENBUC

BCBAROSE
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROSE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INSTITUTO ROSENBUC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROSE là 617.459M ARS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu