INSTITUTO ROSENBUC

ROSE BYMA
ROSE
INSTITUTO ROSENBUC BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ROSE

Tóm tắt tài chính của INSTITUTO ROSENBUC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROSE là 447.126M ARS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu