YPF SA YPFD

YPFD BYMA
YPFD
YPF SA BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

YPFD Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch YPFD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
YPF Sociedad Anonima (YPF) là một công ty năng lượng. Công ty đang vận hành một chuỗi dầu khí được tích hợp đầy đủ. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Khảo sát và Sản xuất, Chế biến lọc dầu, Doanh nghiệp và lĩnh vực Khác. Các hoạt động Thăm dò và Sản xuất của Công ty bao gồm các hoạt động thăm dò và sản xuất, mua bán khí tự nhiên và dầu thô, bán khí đốt tự nhiên và dầu thô cho các bên thứ ba và bán dầu thô, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm phụ. Lĩnh vực Chế biến lọc dầu của Công ty tham gia vào quá trình tinh chế, vận chuyển, mua dầu thô và khí đốt tự nhiên từ bên thứ ba và doanh thu giữa các bộ phận, tiếp thị dầu thô, khí đốt tự nhiên, các sản phẩm tinh chế, hóa dầu, phát điện và phân phối khí tự nhiên. Lĩnh vực Doanh nghiệp và lĩnh vực Khác của Công ty thực hiện các hoạt động khác.