BCO CREDITO INVERS

BCSBCI
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BCO CREDITO INVERS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BCI là 3.917T CLP. EPS TTM của công ty là 4706.93 CLP, tỷ suất cổ tức là 6.46% và P/E là 5.08. Ngày thu nhập tiếp theo của BCO CREDITO INVERS là 28 Tháng 5, ước tính là 1014.48 CLP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu