CAP SA
CAP BCS

CAP
CAP SA BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CAP SA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CAP là 1.33T. EPS TTM của công ty là 3801.82, lợi tức cổ tức là 13.80%, và P/E là 2.44. Ngày thu nhập tiếp theo CAP SA là 6 Tháng 11, ước tính là 1673.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền