SOCD INV ORO BLANC

ORO_BLANCOBCS
ORO_BLANCO
SOCD INV ORO BLANCBCS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ORO_BLANCO nguyên tắc cơ bản

SOCD INV ORO BLANC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.47 CLP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 19.04%