SOCD INV ORO BLANC

ORO_BLANCOBCS
ORO_BLANCO
SOCD INV ORO BLANCBCS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ORO_BLANCO nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SOCD INV ORO BLANC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ORO_BLANCO trong quý trước là -3.71B CLP, và thấp hơn 47.30% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 22 là 155.42B CLP.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CLP
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Giá vốn hàng bán
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Chi phí hoạt động (không bao gồm giá vốn hàng bán)
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng thu nhập phi doanh nghiệp
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Lợi nhuận cổ phần
Thuế
Lợi ích không kiểm soát/thiểu số
Thu nhập/chi phí khác sau thuế
Thu nhập ròng trước khi ngừng hoạt động
Hoạt động bị chấm dứt
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
Điều chỉnh độ pha loãng
Cổ tức ưu đãi
Thu nhập ròng pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ thông
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS cơ bản)Chỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng)Chỉ số tăng trưởng YoY
Số cổ phiếu cơ bản trung bình đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt động