SOCD INV ORO BLANC

ORO_BLANCO BCS
ORO_BLANCO
SOCD INV ORO BLANC BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ORO_BLANCO báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SOCD INV ORO BLANC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ORO_BLANCO là 775.812B. EPS TTM của công ty là 0.59, lợi tức cổ tức là 0.42%, và P/E là 6.16.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền