SOCD INV ORO BLANC

ORO_BLANCOBCS
ORO_BLANCO
SOCD INV ORO BLANCBCS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ORO_BLANCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOCD INV ORO BLANC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ORO_BLANCO là 1.634T CLP. EPS TTM của công ty là 1.88 CLP, tỷ suất cổ tức là 22.65% và P/E là 4.08.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu