NIS A D NOVI SAD

NIIS BELEX
NIIS
NIS A D NOVI SAD BELEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NIIS

Tóm tắt tài chính của NIS A D NOVI SAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NIIS là 89.846B RSD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu