KNORR-BREMSE AG INH O.N

KBX BER
KBX
KNORR-BREMSE AG INH O.N BER
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KBX financial statements

Tóm tắt tài chính của KNORR-BREMSE AG INH O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KBX là 16.12B. EPS TTM của công ty là 3.67, lợi tức cổ tức là 1.52%, và P/E là 27.33. Ngày thu nhập tiếp theo KNORR-BREMSE AG INH O.N là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền