AKMERKEZ GMYO

AKMGY BIST
AKMGY
AKMERKEZ GMYO BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AKMGY fundamentals

Tóm tắt tài chính của AKMERKEZ GMYO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AKMGY là 1.889B TRY. EPS TTM của công ty là 3.01 TRY, tỷ suất cổ tức là 5.78% và P/E là 16.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu