CASA EMTIA PETROL

CASABIST
CASA
CASA EMTIA PETROLBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CASA nguyên tắc cơ bản

CASA EMTIA PETROL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CASA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.29 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.17%