CASA EMTIA PETROL

CASABIST
CASA
CASA EMTIA PETROLBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CASA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CASA EMTIA PETROL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CASA là 713.93M TRY. EPS TTM của công ty là 10.55 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 13.65.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu