EURO TREND YAT. ORT

ETYAT BIST
ETYAT
EURO TREND YAT. ORT BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ETYAT

Vị thế tài chính hiện tại của EURO TREND YAT. ORT

Tổng tài sản của ETYAT cho Q3 21 là38.84M TRY, ít hơn 3.97% so với kỳ trước Q2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 12.87% trong Q3 21 tới 394.23k TRY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu