GARANTI BANKASI GARAN

GARANBIST
GARAN
GARANTI BANKASIBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Major Banks
Turkiye Garanti Bankasi AS là một tổ chức ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó hoạt động dưới các phân đoạn kinh doanh sau: Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Doanh nghiệp/ Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Đầu tư. Các sản phẩm ngân hàng phục vụ khách hàng bao gồm: dịch vụ lưu ký, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, ký quỹ, thấu chi, cho vay tại chỗ, cho vay bằng ngoại tệ, vay tiêu dùng, cho vay mua ô tô và mua nhà, cho vay vốn lưu động, hối phiếu chiết khấu, các khoản vay đảm bảo bằng vàng, các khoản vay ngoại tệ, khoản vay Eximbank, khoản cho vay trước khi xuất khẩu, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu (ECA) cấp vốn, thư bảo lãnh, thư tín dụng, bao thanh toán xuất khẩu, thư tín dụng nhận trả, phương tiện hối phiếu, tài trợ xuất khẩu, cho thuê, bảo hiểm, giao nhận vận tải, hợp đồng tương lai, thanh toán lương, tài khoản đầu tư (ELMA), séc, hộp an toàn, thanh toán hóa đơn, thu thuế và lệnh thanh toán. Ngân hàng cung cấp các gói dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp, thương mại và bán lẻ bao gồm tiền gửi, cho vay, cho thuê và bao thanh toán, và các dịch vụ khác.