GSD DENIZCILIK

GSDDE BIST
GSDDE
GSD DENIZCILIK BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GSDDE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GSD DENIZCILIK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GSDDE là 586.5M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền