MARSHALL

MRSHL BIST
MRSHL
MARSHALL BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MRSHL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MARSHALL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MRSHL là 2.012B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu