NIGBAS NIGDE BETON

NIBAS BIST
NIBAS
NIGBAS NIGDE BETON BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NIBAS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NIGBAS NIGDE BETON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NIBAS là 506.52M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu