ODAS ELEKTRIK

ODAS BIST
ODAS
ODAS ELEKTRIK BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ODAS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ODAS ELEKTRIK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ODAS là 2.282B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền