OTTO HOLDING

OTTO BIST
OTTO
OTTO HOLDING BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OTTO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OTTO HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OTTO là 227.268M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu