PEGASUS

PGSUSBIST
PGSUS
PEGASUSBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PGSUS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PEGASUS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PGSUS là 44.183B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu