POLISAN HOLDING

POLHO BIST
POLHO
POLISAN HOLDING BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

POLHO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POLISAN HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của POLHO là 5.112B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu