SOKTAS

SKTAS BIST
SKTAS
SOKTAS BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SKTAS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOKTAS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SKTAS là 545.99M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu