TAT GIDA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TATGD nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu TAT GIDA

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.18B TRY mặc dù con số ước tính là 1.18B TRY. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của TATGD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên