TAT GIDA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TATGD nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TAT GIDA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của TATGD trong quý trước là 1.00B TRY, và thấp hơn 10.66% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q2 23 là 76.13M TRY.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TRY
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY