TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR

TMSN BIST
TMSN
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TMSN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TMSN là 2.295B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền