TURK TELEKOM
TTKOM BIST

TTKOM
TURK TELEKOM BIST
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TURK TELEKOM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TTKOM là 22.085B. EPS TTM của công ty là 1.11, lợi tức cổ tức là 8.48%, và P/E là 5.76. Ngày thu nhập tiếp theo TURK TELEKOM là Jul 27, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền