TURKER PROJE GAYRIMENKUL
TURGG BIST

TURGG
TURKER PROJE GAYRIMENKUL BIST
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TURKER PROJE GAYRIMENKUL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TURGG là 832.409M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền