VANET GIDA

VANGDBIST
VANGD
VANET GIDABIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VANGD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VANET GIDA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VANGD là 137M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu