SILVER USD PER OUNCE XAGUSD1!

XAGUSD1!BIST
XAGUSD1!
SILVER USD PER OUNCEBIST
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày