GOLD USD PER OUNCE XAUUSDZ2021

XAUUSDZ2021BIST
XAUUSDZ2021
GOLD USD PER OUNCEBIST
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày