BIST BANKA

XBANK BIST
XBANK
BIST BANKA BIST
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XBANK Biểu đồ Chỉ số

Hồ sơ

Chỉ số XBANK cũng được gọi là BIST Bank là một chỉ số vốn hóa lớn bao gồm tất cả các tổ chức ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Istanbul.

Breaking news