ACCIONA, S.A

ANA BME
ANA
ACCIONA, S.A BME
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ANA

Tóm tắt tài chính của ACCIONA, S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANA là 8.334B EUR. EPS TTM của công ty là 9.27 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.08% và P/E là 16.45. Ngày thu nhập tiếp theo của ACCIONA, S.A là 23 Tháng 2, ước tính là 3.48 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền