GRIFOLS S.A. CLASE B
GRF.P BME

GRF.P
GRIFOLS S.A. CLASE B BME
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GRIFOLS S.A. CLASE B với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GRF.P là 12.22B. Ngày thu nhập tiếp theo GRIFOLS S.A. CLASE B là Tháng 7 29, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền