GRIFOLS S.A

GRF BME
GRF
GRIFOLS S.A BME
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GRF Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Sức khỏe
Công nghiệp: Dược phẩm: Chính
Grifols SA là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha tham gia vào lĩnh vực sản xuất dược sinh học. Các hoạt động của Công ty được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Khoa học Sinh học, Bệnh viện, Chẩn đoán và Nguyên vật liệu. Bộ phận Khoa học Sinh học tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương người để sử dụng trong điều trị. Bộ phận Bệnh viện cung cấp các sản phẩm dược phẩm phi sinh học và thuốc men cho dược viện bệnh viện. Bộ phận Chẩn đoán cung cấp các công cụ phân tích lâm sàng và các công cụ kiểm tra phòng thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm, bệnh viện và ngân hàng máu. Bộ phận Nguyên vật liệu bao gồm bán các sản phẩm sinh học trung gian, cũng như các dịch vụ sản xuất cho bên thứ ba. Công ty vận hành các cơ sở sản xuất ở Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Mexico và Úc, và nhiều công ty khác. Công ty kiểm soát nhiều công ty con.

Tin tức cập nhật