MONDO TV ESTUDIOS, S.A

MONIBME
MONI
MONDO TV ESTUDIOS, S.ABME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MONI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MONDO TV ESTUDIOS, S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MONI là 5.771M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu