REPSOL, S.A

REP BME
REP
REPSOL, S.A BME
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

REP báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của REPSOL, S.A với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của REP là 14.472B. EPS TTM của công ty là 0.82, lợi tức cổ tức là 2.75%, và P/E là 12.77. Ngày thu nhập tiếp theo REPSOL, S.A là 17 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền