SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A

SGRE BME
SGRE
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A BME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SGRE

Tóm tắt tài chính của SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SGRE là 12.2B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A là 2 Tháng 8, ước tính là -0.32 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu