AZEVEDO PN

AZEV4 BMFBOVESPA
AZEV4
AZEVEDO PN BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AZEV4 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AZEVEDO PN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AZEV4 là 239.362M BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu