BRASIL ON NM BBAS3

BBAS3 BMFBOVESPA
BBAS3
BRASIL ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Banco do Brasil SA là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Braxin (Ngân hàng) chủ yếu tham gia vào lĩnh vực ngân hàng. Các hoạt động của Ngân hàng được chia thành 5 lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng, cung cấp các dịch vụ tiền gửi, cho vay và các dịch vụ ngân hàng khác trong các lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp, bán buôn và khu vực công; Các khoản đầu tư tập trung vào cơ cấu và phân phối nợ và các công cụ vốn ở các thị trường vốn sơ cấp và thứ cấp của Braxin; Quản lý quỹ, chủ yếu chịu trách nhiệm về việc mua, bán và lưu ký chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư; Bảo hiểm, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản và xe cộ, các chương trình vốn hóa và hưu trí tư nhân, và Thanh toán điện tử, bao gồm các dịch vụ liên quan đến quản lý thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, như thu thập, truyền tải, xử lý và quyết toán tài chính. Ngân hàng hoạt động thông qua nhiều công ty con trên thị trường trong nước và quốc tế.