BRADESCO ON EJ N1 BBDC3

BBDC3 BMFBOVESPA
BBDC3
BRADESCO ON EJ N1 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Banco Bradesco S.A. là một ngân hàng thương mại. Ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng và tài chính ở Braxin và nước ngoài cho các cá nhân, các công ty có quy mô lớn, vừa và nhỏ, các tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước. Các lĩnh vực bao gồm Tài chính; Trái phiếu Bảo hiểm và Vốn trái phiếu; Chương trình Hưu trí, và các Hoạt động khác. Lĩnh vực Tài chính bao gồm các tổ chức tài chính và các công ty đầu tư, có trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính, và thẻ tín dụng, các tập đoàn và các công ty quản lý tài sản. Lĩnh vực Tập đoàn Bảo hiểm bao gồm các công ty bảo hiểm, các công ty cung cấp chương trình hưu trí và vốn trái phiếu. Nó cung cấp các dịch vụ ngân hàng, bao gồm các hoạt động nhận tiền gửi, dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, các hoạt động cho thuê, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, dịch vụ dành cho các tập đoàn và các dịch vụ khác. Các dịch vụ bảo hiểm bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân họ và bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn và các chương trình hưu trí.