ALFA INVEST ON
BRIV3 BMFBOVESPA

BRIV3
ALFA INVEST ON BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BRIV3 financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của ALFA INVEST ON

Tổng tài sản của BRIV3 cho Q2 21 cao hơn 19.96B, 19.05% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 20.91% trong Q2 21 thành 18.4B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu