COELCE ON
COCE3F BMFBOVESPA

COCE3F
COELCE ON BMFBOVESPA
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của COELCE ON với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của COCE3F là 5.352B. EPS TTM của công ty là 3.46, lợi tức cổ tức là 2.81%, và P/E là 18.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền